Home Drink Menu Open main menu

Dilong Dragon Drink recipe

Cocktail glass

Complete drink recipe for Baijiu Kaoliang East Coast ๐Ÿพ based cocktail ๐Ÿธ is mixed with 5 extra ingredients ๐Ÿพ: Curacao, Lemon juice, Egg White, Sorghum Syrup, Ice


If you are going to order Dilong Dragon in a bar, donโ€™t forget to mention all the ingredients to the bartender. Dilong Dragon can be served with different ingredients in different places.

Dilong Dragon Ingredients

Dilong Dragon Equipment

  • shaker with strainer - get rid of large pieces of ingredients (ex: fruit parts, seeds)
  • juicer, squeezer manual or automatic - if you mind using fresh juice

Dilong Dragon Recipe

  1. consider making fresh Lemon juice you can press fruit yourself (be careful - fresh juice stays good only 12 hours)
  2. fill a shaker half full with ice cubes so you can properly chill ingredients
  3. shake till perfectly chilled
  4. prepare glass


Cheers ! Enjoy your drink !