Home Drink Menu Open main menu

Shenlong Dragon Drink recipe

Cocktail glass

Complete drink recipe for Baijiu National Cellar 1573 ๐Ÿพ based cocktail ๐Ÿธ is mixed with 4 extra ingredients ๐Ÿพ: Curacao Orange, Lemon juice, Egg White, Ice


Shenlong Dragon Ingredients

Shenlong Dragon Equipment

  • shaker with strainer - get rid of large pieces of ingredients (ex: fruit parts, seeds)
  • juicer, squeezer manual or automatic - if you mind using fresh juice

Shenlong Dragon Recipe

  1. consider making fresh Lemon juice you can press fruit yourself (be careful - fresh juice stays good only 12 hours)
  2. fill a shaker halfway with ice cubes to cool the ingredients properly
  3. shake till perfectly chilled
  4. pour into glass


Cheers ! Enjoy your drink !

If you are going to order Shenlong Dragon in a bar, donโ€™t forget to mention all the ingredients to the bartender. Shenlong Dragon can be served with different ingredients in different places.