Home Drink Menu Open main menu

Zowie Shot Drink recipe

Shot glass

Complete drink recipe for Creme de Banane Giffard ๐Ÿพ based cocktail ๐Ÿธ is mixed with 2 extra ingredients ๐Ÿพ: Whisky Cream Irish Torani, Rum Coconut Cruzan in Shot glass


If you are going to order Zowie Shot in a bar, donโ€™t forget to mention all the ingredients to the bartender. Zowie Shot can be served with different ingredients in different places.

Zowie Shot Ingredients

Zowie Shot Recipe

Zowie Shot is delectable very strong cocktail at 1.3 standard drinks. Layered with 20ml creme de banane giffard and 20ml whisky cream irish torani with 20ml rum coconut cruzan and best served with farinaceous starchy dishes. Just two shots always share a shot then pour banana liqueur into bottom of glass and float whisky cream on top. Layer coconut cum on top and served in a shot glass at room temperature.

Recommend: serve in Shot glass

At the bar, the shot glass is a well-known glass. They are available in a range of styles, shapes, and sizes. Shot glasses come in helpful for measuring out cocktail components. The typical shot size is 1.5 ounces (oz).

Cheers ! Enjoy your drink !

You might be interested: